موسیقی عدﺩ پی تا 122 ﺭقم اعشاﺭ

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۶/۱۱/۱۶

هر کليد پيانو برﺍبر يک عدﺩ قراﺭ داﺩه شدﻩ است ، دﺭ این ویدئو خوﺍهيد ديد که عدﺩ پی چه موسیقی خارﻕ العادهﺍی پدید میﺍورد

۰ نظر