رساندن بیسکوئیت به چای با پرش هفتاد متری

اشتراک گذاری
کد ویدئو
۹۵/۰۹/۰۱

یک مرد انگلیسی با پرش از ارتفاع هفتاد متری برای رساندن بیسکوییت به چای رکوردی را از آن خود ثبت کرد.

۰ نظر