بچه میمونی که جنازه مادرش را رها نمی کند!

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۲/۲۲
یک بچه میمون در تامیل نادو کشور هند جنازه مادرش را که توسط خودرو زیر گرفته شده بود، رها نمی کند.

۰ نظر